തൻറെ വിദ്യാർത്ഥിയെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാത്തത് കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിയെ തേടി 125 കിലോമീറ്റർ ചെന്ന അധ്യാപക !!!