കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം. നവംബർ മാസത്തിലെ പെൻഷൻ 1400 രൂപ എത്തുന്നു. 60 ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം.