വെറും 7ദിവസം കൊണ്ട് പനങ്കുല പോലത്തെ മുടിക്ക് ഇത് തേക്കു