അതെന്താ പെണ്കുട്ടികൾക്ക് ബൈക്ക് ഓടിച്ചുകൂടെ- ഇതുപോലെ ഭർത്താവ് കട്ടക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത്